BarStoelen.com – Bar Stoelen : Dutch ” Bar Chairs ”

Bladmuziek.com – Bladmuziek : Dutch ” Music , Sheet Music ”

ChocoladeMousse.com – Chocolade Mousse : ” Chocolate Mousse ” – Dutch

Cirkelzaag.com – Cirkelzaag : Dutch ” Buzz Saw , Compass Saw , Circular ”

DatDe.com – DatDe -Dat De : ” That The ” : Dutch

EetkamerTafel.com – Eetkamer Tafel : Dutch ” Dining Table ”

EnTrends.com – En Trends or Entrends : En Trends is Dutch for “And Trends” – this would make a fantastic fashion related site. Will consider co-development opportunities

HardeBuiken.com – Harde Buiken : Dutch ” Hard Stomach ( belly ) ”

Judomatten.com – Judomatten : German / Dutch “Judo Mats”

Kerstcadeautjes.com – Kerstcadeautjes : ” Christmas Presents ” Dutch

Leggen.com – Leggen : Dutch ” lay , put , set , dowm , apply , throw , locate ”

StadAntwerpen.com – Stad Antwerpen : Dutch ” CITY OF ANTWERP ”

Stokkum.com – Stokkum : Dutch for a region in Netherlands

Wasbak.com – Wasbak : Dutch ” Sink , Washbasin “

Close Menu